หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.ชุมพร ความเคลื่อนไหว บริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
ระเบียบคำสั่ง/กฏหมาย
การเดินทางสู่ประเทศไทย
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารและเเบบฟอร์มอื่นๆ

อัตราค่าธรรมเนียม (ปรับปรุงใหม่)

ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)
กรณีเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อน พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ กำหนด ฉบับละ 19,000 บาท
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)
 • กรณีเพื่อการลงทุนรวมทั้งการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ฉบับละ 191,400 บาท
 • กรณีเพื่อการทำงานหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ฉบับละ 191,400 บาท
 • กรณีสมรสกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท
 • กรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อให้การอุปการะบุตรผู้มีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท
 • กรณีเป็นคู่สมรสของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ฉบับละ 95,700 บาท
 • กรณีเป็นบุตรของผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วหรือเป็นบุตรของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
 • ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฉบับละ 95,700 บาท
 • บรรลุนิติภาวะแล้ว ฉบับละ 191,400 บาท
 • กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม(นอกโควต้า) ฉบับละ 95,700 บาท
  ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17)
  กรณีชำรุด หรือสูญหาย หรือหมดหน้าประทับตรา ฉบับละ 1,900 บาท
  การทำหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (Endosement)
  ฉบับละ 1,900 บาท
  การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว
  ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาราจักรเป็นรายปี (NON-QUOTA IMMIGRANT VISA)
 • ใช้ครั้งเดียว ฉบับละ 1,900 บาท
 • ใช้ได้หลายครั้งภายในหนึ่งปี 3,800 บาท
  การตรวจลงตรา
 • ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร(Transit Visa) ครั้งละ 800 บาท
 • ประเภทนักท่องเที่ยว ครั้งละ 1,000 บาท
 • ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
 • ใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท
 • ใช้ได้หลายครั้งภายใน 1 ปี 5,000 บาท
 • ใช้ได้หลายครั้งถายใน 3 ปีสำหรับบุคคลซึ่งมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบธุรกิจ
 • ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Immigrant Visa) ครั้งละ 1,900 บาท
 • ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (การตรวจลงตราคนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ Non-Quota Immigrant Visa)
 • ใช้ครั้งเดียว 1,900 บาท
 • ใช้ได้หลายครั้งในหนึ่งปี 3,800 บาท
  การทำหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (Endosement)
  ฉบับละ 1,900 บาท
  อุทธรณ์ตามมาตรา 22
  (กรณีตรวจพบว่ามีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้าม) คนละ 1,900 บาท
  คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป
  ครั้งละ 1,900 บาท
  อุทธรณ์ตามมาตรา 36
  (กรณีถูกเพิกถอนการอนุญาต) คนละ 1,900 บาท
  คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit)
 • คนหนึ่งใช้ได้ครั้งเดียว (Single Entry) 1,000 บาท
 • คนหนึ่งใช้ได้หลายครั้งภายในระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ (Multiple Entry) 3,800 บาท
  คำขออนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
  คนละ 7,600 บาท
  คำขอเพื่อพิสูจน์สัญชาติ
  คนละ 800 บาท
   
  หมายเหตุ :
  กฏกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546)
  ออกตามในประราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
  ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฏษฏีกา เล่ม 120 ตอน 59 ก.
  วันที่ 27 มิถุนายน 2546
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546
  หน้าแรก    เกี่ยวกับ ตม.ชุมพร    ความเคลื่อนไหว    บริการประชาชน    ติดต่อเรา
  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชุมพร
  23/11 หมู่ 1 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190, ประเทศไทย
  โทรศัพท์ 077-630282, 077-510384 โทรสาร 077-630282, 077-510385
  Email: chumphon.immigration@gmail.com
  Copyright © 2017 Chumphon Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com